(Cinet) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định 1987/QĐ-TTg ngày 8/11 về việc thành lập Bảo tàng Văn học Việt Nam.
Theo đó, Bảo tàng Văn học Việt Nam trực thuộc Hội Nhà văn Việt Nam, có trụ sở tại Quảng Bá, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Bảo tàng Văn học Việt Nam là đơn vị sự nghiệp có thu, có chức năng sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, trưng bày, giới thiệu các di sản văn hóa phản ánh quá trình hình thành, phát triển của nền văn học Việt Nam, nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của công chúng.
Theo quyết định Bảo tàng Văn học Việt Nam có nhiệm vụ sưu tầm, kiểm kê, bảo quản và trưng bày các sưu tập hiện vật về văn học Việt Nam; nghiên cứu khoa học phục vụ việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn học Việt Nam; tổ chức phát huy giá trị di sản văn học phục vụ xã hội; thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực hoạt động bảo tàng văn học theo quy định của pháp luật; tổ chức hoạt động dịch vụ phục vụ khách tham quan phù hợp với nhiệm vụ của Bảo tàng.
Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Bảo tàng Văn học Việt Nam.
Kinh phí hoạt động của Bảo tàng Văn học Việt Nam bao gồm ngân sách nhà nước cấp được tổng hợp trong dự toán ngân sách hàng năm của Hội Nhà văn Việt Nam, nguồn thu từ các hoạt động của Bảo tàng và các nguồn tài trợ, xã hội hóa.
CN

Theo cinet.vn