(Cinet)- Tờ trình số 200/TTr-BVHTTDL ngày 09/10/2015 của Bộ VHTTDL gửi Chính phủ về việc ký kết Hiệp định hợp tác văn hoá giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ecuador.

Nhằm thúc đẩy hợp tác, giao lưu, trao đổi giữa Việt Nam và Ecuador trong lĩnh vực văn hóa, Bộ VHTTDL đã đàm phán với các cơ quan liên quan của Ecuador về nội dung của “Hiệp định hợp tác văn hoá giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Ecuador”. Ngày 11/6/2015, Đại sứ quán Ecuador tại Ma-lai-xi-a đã gửi Công hàm số 4-2-10/2015 thông báo phản hồi của phía Bạn đối với dự thảo Hiệp đinh này và đề nghị hai bên kết thúc quá trình đàm phán để ký Hiệp định. Phía Bạn mong muốn có thể ký kết Hiệp định này với Việt Nam nhân dịp chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Ecuador tới Việt Nam vào cuối tháng 10/2015.

Phù hợp với quy đinh tại Điều 14 và 15 Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ VHTTDL xin báo cáo như sau:

1. Về sự cần thiết đàm phán, ký kết Hiệp định:

Việt Nam và Ecuador thiết lập quan hệ ngoại giao cấp Đại sứ ngày 1/01/1980. Hiện nay, Đại sứ Việt Nam tại Chi-lê kiêm nhiệm Ecuador và Đại sứ Ecuador tại Ma-lai-xi-a kiêm nhiệm Việt Nam. Tháng 5/1998, Việt Nam ủng hộ Ecuador gia nhập tổ chức PECC.

Hai bên đã trao đổi nhiều đoàn thăm các cấp, nổi bật về phía Việt Nam có chuyến thăm của ủy viên Trung ương Đảng Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thăm Ecuador (5/2007); Thứ trưởng Ngoại giao Lê Văn Bàng (8/2007). Về phía Bạn có chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao và Di dân Ecuador (7/2013) và gần đây nhất là Bộ trưởng Ngoại thương Diego Aulestia (27/8/2015) tới Việt Nam để chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Ecuador dự kiến vào cuối tháng 10/2015.

Nhằm tạo khung pháp lý cho việc triển khai các hoạt động họp tác thuộc lĩnh vực văn hoá, tạo cơ sở cho việc giao lưu, trao đổi văn hoá giữa Việt Nam và Ecuador, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay, Bộ VHTTDL nhận thấy việc ký kết “Hiệp định hợp tác văn hoá giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Ecuador” là cần thiết. Việc ký kết Hiệp định này là phù hợp với tinh thần, nội dung “Đề án thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước Mỹ - Latinh giai đoạn 2009-2015” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Nội dung chính của Hiệp định:

Nội dung Hiệp định hợp tác văn hoá giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Ecuador bao gồm 11 điều, nội dưng chính là nhằm thiết lập một thỏa thuận khung để tạo điều kiện cho các hoạt động hợp tác trên lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật thị giác, điện ảnh, công nghiệp ghi âm và âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, văn học và xuất bản, thư viện, di sản văn hoá và khảo cổ giữa hai nước.

3. Tên gọi, hình thức, danh nghĩa ký, người đại diện ký, ngôn ngữ, hiệu lực, hình thức hiệu lực, thời hạn hiệu lực và việc áp dụng tạm thời điều ước quốc tế:

- Tên gọi của Hiệp định: “Hiệp định hợp tác văn hoá giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Ecuador”.

- Danh nghĩa ký: Hiệp định sẽ được ký trên danh nghĩa Chính phủ và người đại diện ký sẽ do Chính phủ quyết định theo hình thức ủy quyền.

- Ngôn ngữ: Hiệp định được ký bằng ba thứ tiếng, bao gồm tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Các vãn bản tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh có giá trị ngang nhau. Trong trường hợp có sự giải thích khác nhau, văn bản tiếng Anh được dùng làm cơ sở.

- Hiệu lực: Hiệp định sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký. Hiệp định có hiệu lực trong thời hạn 5 năm và sẽ tự động được gia hạn cùng thời gian, trừ khi một trong hai bên có thông báo bằng văn bản cho phía bên kia được ký xác nhận hợp lệ trong vòng 60 ngày trước ngày hết hạn.

4. Tác động chính trị của việc ký kết Hiệp định:

Việc ký kết Hiệp định góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu, trao đổi, hợp tác trong các lĩnh vực của văn hóa giữa hai nước.

5. Đánh giá việc tuân thủ các nguyên tắc về ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế:

Viêc đàm phán Hiệp định được thực hiện trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc được quy định tại Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005.

6. Sự phù hợp giữa nội dung của Hiệp định quy định của pháp luật Viêt Nam:

Dự thảo Hiệp định không có quy định nào trái với Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Luật Tổ chức Chính phủ; Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều nước quốc tế năm 2005, Luật Di sản văn hoá năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá năm 2009. Dự thảo Hiệp định cũng không có quy định nào trái với các điều ước quốc tế cùng lĩnh vực mà Việt Nam đã ký kết.

7. Kiến nghị về việc áp dụng trực tiếp toàn bộ hoặc một phần điều ước quốc tế hoặc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện điều ước quốc tế:

Hiệp đinh sau khi ký có thể áp dụng trực tiếp, toàn bộ; không cần ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới hoặc sửa đổi, bổ sung hay bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

8. Ý kiến các Bộ, ngành có liên quan:

Trong quá trình đàm phán, chuẩn bị hoàn thiện Hiệp định, Bộ VHTTDL đã xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan và nhận được các công văn trả lời. Nhìn chung, các Bộ đều nhất trí với sự cần thiết phải đàm phán và ký kết Hiệp định cũng như các nội dung hợp tác quy định trong Hiệp định. Bộ VHTTDL đã tiếp thu các ý kiến và chỉnh sửa theo góp ý của các Bộ để thực hiện Hiệp định.

9. Kiến nghị:

Bộ VHTTDL trân trọng báo cáo và đề nghị Chính phủ xem xét, phê duyệt nội dung và cho phép ký kết “Hiệp định hợp tác văn hoá giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Ecuador”; uỷ quyền cho Lãnh đạo Bộ VHTTDL ký Hiệp đinh này với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Ecuador.

CNTheo cinet.vn