Ảnh minh họa.(Cinet)- Quyết định số 3015/QĐ-BVHTTDL ngày 08/9/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban tổ chức và Tổ thư ký Hội nghị, Hội thảo về khoa học và công nghệ năm 2015.

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ; Thông tư số 03/2012/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 2804/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt chủ trương tổ chức Hội nghị, Hội thảo về Khoa học và Công nghệ năm 2015; đồng thời xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định thành lập Ban tổ chức và Tổ thư ký Hội nghị, Hội thảo về khoa học và công nghệ năm 2015 gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. TS. Từ Mạnh Lương, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Trưởng ban;

2. TS. Võ Quốc Đoàn, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Phó trưởng ban;

3. ThS. Đinh Nguyễn Phương Thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Phó trưởng ban;

4. Bà Phạm Thị Hải Yến, Trưởng phòng Tài vụ - Kế toán Văn phòng Bộ, Ủy viên;

5. ThS. Nguyễn Thị Phương Loan, Trưởng phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy viên;

Tổ thư ký gồm 06 thành viên do ThS. Nguyễn Thị Phương Loan, Trưởng phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm Tổ trưởng.

Ban tổ chức và Tổ thư ký Hội nghị, Hội thảo có trách nhiệm triển khai tổ chức Hội nghị, Hội thảo theo kế hoạch và nội dung đã được phê duyệt. Ban tổ chức và Tổ thư ký Hội nghị, Hội thảo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

T.H

Theo cinet.vn

View more random threads: