Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)(Cinet)- Quyết định số 3073/QĐ-BVHTTDL ngày 14/9/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Hội đồng Quốc gia tuyển chọn phim tham dự Vòng sơ tuyển Giải thưởng OSCAR nhiệm kỳ 2015-2016.

Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009; Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn Thể thao và Du lịch; đồng thời xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định thành lập Hội đồng Quốc gia tuyển chọn phim tham dự Vòng sơ tuyển giải thưởng OSCAR nhiệm kỳ 2015-2016, gồm 12 thành viên:

1. Ông Vương Duy Biên - Nghệ sĩ Ưu tú, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Chủ tịch Hội đồng;

2. Bà Ngô Phương Lan - Nhà Phê bình điện ảnh, Tiến sĩ Văn hóa Nghệ thuật, Cục trưởng Cục Điện ảnh - Phó chủ tịch Hội đồng;

3. Bà Nguyễn Phương Hòa - Thạc sĩ, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế - Ủy viên;

4. Ông Vũ Xuân Hưng - Nghệ sĩ Ưu tú, Đạo diễn điện ảnh, Nguyên Phó giám đốc Hãng phim Truyện Việt Nam - Ủy viên;

5. Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát - Nhà Biên kịch, Phó Chủ tịch thường trực Hội Điện ảnh Việt Nam - Ủy viên;

6. Bà Trần Thị Phương Lan - Tiến sĩ, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương - Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Danh Dương - Nhà Phê bình điện ảnh, Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia - Ủy viên;

8. Bà Lý Phương Dung - Nhà Biên kịch, Trưởng phòng Nghệ thuật Cục Điện ảnh - Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Hữu Phần - Nghệ sĩ ưu tú, Đạo diễn điện ảnh - Ủy viên;

10. Ông Lưu Nghiệp Quỳnh - Nhà Biên kịch - Ủy viên;

11. Bà Trịnh Thanh Nhã - Nhà Biên kịch - Ủy viên;

12. Ông Bùi Tuấn Dũng - Đạo diễn điện ảnh - Ủy viên.

Các thành viên Hội đồng có trách nhiệm xét chọn một bộ phim truyện xuất sắc nhất trong năm, đại diện cho Việt Nam tham dự Vòng sơ tuyển giải thưởng OSCAR dành cho phim nói tiếng nước ngoài trên cơ sở các quy định tuyển chọn của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ.

Cục Điện ảnh có trách nhiệm cử cán bộ giúp việc và đảm bảo tổ chức các hoạt động của Hội đồng.

T.H

Theo cinet.vn

View more random threads: