Ảnh minh họa(Cinet)- Quyết định số 3173 /QĐ-BVHTTDL ngày 23/9 của Bộ VHTTDL về việc gửi phim tham dự Vòng Sơ tuyển Giải thưởng OSCAR năm 2016.

Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đôi ngoại của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3073/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ trường Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc thành lập Hội đồng Quốc gia tuyển chọn phim tham dự Vòng Sơ tuyển Giải thưởng Oscar nhiệm kỳ 2015 - 2016;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quốc gia tuyển chọn phim tham dự Vòng Sơ tuyển Giải thưởng Oscar nhiệm kỳ 2015 - 2016;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh - Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia tuyển chọn phim tham dự Vòng Sơ tuyển Giải thưởng Oscar nhiệm kỳ 2015 - 2016,

Bộ VHTTDL quyết định giao Cục Điện ảnh phối hợp với Công ty TNHH Vùng trời mơ ước D.B.S gửi bộ phim truyện “Trúng số” đi tham dự Vòng Sơ tuyển Giải thưởng Oscar lần thứ 88 dành cho phim nói tiếng nước ngoài do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ tổ chức.

Công ty TNHH Yùng trời mơ ước D.B.S chịu trách nhiệm phối hợp với Cục Điện ảnh đăng ký tham dự, gửi tài liệu theo quy định của Ban Tổ chức Giải thưởng Oscar năm 2016.

Công ty TNHH Yùng trời mơ ước D.B.S chịu trách nhiệm gửi bản phim DCP mới có phụ đề tiếng anh cho Ban tổ chức Giải thưởng Oscar năm 2016.

CN

Theo cinet.vn

View more random threads: