Ảnh minh họa(Cinet)- Quyết định số 3181/QĐ-BVHTTDL ngày 23/9/2015 của Bộ VHTTDL về bổ sung địa điểm phân bố của Di sản văn hóa phi vật thể Kéo co, tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, Bộ VHTTDL quyết định điều chỉnh tên của Di sản văn hóa phi vật thể Kéo co xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh tại Quyết định số 4205/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch như sau:

Kéo co làng Hữu Chấp xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định này, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Trò chơi Kéo co làng Hữu Chấp là một nghi thức chính trong lễ hội truyền thống của làng, tồn tại gần 400 năm và được tổ chức trang trọng 2 năm/lần. Đồ kéo co sử dụng bằng 2 cây tre to lồng vào nhau và tết thêm các dây lạt tre để tạo thành 3 con nhện xoắn. Sau khi bện xong, tre sẽ được mang treo tại cửa đình làng suốt Tết và chỉ hạ xuống vào ngày hội.

CNTheo cinet.vn

View more random threads: