Ảnh minh họa. Nguồn: internet(Cinet)- Quyết định số 3212/QĐ-BVHTTDL ngày 25/9/2015 của Bộ VHTTDL về việc phê duyệt nội dung phong trào thi đua “Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.

Theo đó, mục tiêu phong trào thi đua năm 2016-2020 nhằm: Khơi dậy sự sáng tạo, niềm say mê nghiên cứu khoa học trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, các nhà khoa học, nghiên cứu viện thuộc Bộ VHTTDL; Hướng các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ vào giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách đối với sự phát triển ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; Có nhiều công trình nghiên cứu khoa học công nghệ có giá trị khoa học và thực tiễn cao đạt tiêu chuẩn đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn hóa nghệ thuật, giải thưởng cấp Bộ và các giải thưởng khác; Hình thành các Viện nghiên cứu, các Học viện, trường Đại học đủ năng lực, trình độ nghiên cứu khoa học công nghệ quốc tế và khu vực, từng bước hình thành đội ngũ các nhà khoa học đầu ngành, cán bộ, nghiên cứu viên trẻ, gắn nghiên cứu khoa học công nghệ với đào tạo nguồn nhân lực.

6 nội dung cụ thể bao gồm: lĩnh vực văn hóa, lĩnh vực Thể dục Thể thao, lĩnh vực Du lịch, lĩnh vực Gia đình, phát triển và chuyển giao công nghệ, quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nội dung thi đua, có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện tốt Phong trào thi đua “Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch” giai đoạn 2016-2020 của Bộ VHTTDL.

CNTheo cinet.vn

View more random threads: