Ảnh minh họa(Cinet)- Quyết định số 3352/QĐ-BVHTTDL ngày 1/10 của Bộ VHTTDL về việc Phê duyệt Kế hoạch biên soạn tài liệu hướng dẫn tổ chức các hoạt động học tập suốt đời trong thư viện.

Nội dung Kế hoạch: Xác định nhiệm vụ, yêu cầu cơ bản, thời gian hoàn thành và phân công trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Các nhiệm vụ chính của kế hoạch: Xây dựng kế hoạch triển khai, Đề cương và dự toán kinh tế chi tiết; Xây dựng dự thảo tài liệu hướng dẫn tổ chức các hoạt động học tập suốt đời trong thư viện; tổ chức thẩm định nghiệm thu tài liệu hướng dẫn; tổ chức in ấn, phát hành tài liệu hướng dẫn.

Nội dung công việc trong kế hoạch:

Xây dựng kế hoạch biên soạn tài liệu hướng dẫn trình lãnh đạo Bộ phê duyệt; Sưu tầm thu thập tài liệu tham khảo; Xây dựng đề cương tài liệu và dự toán kinh phí; Gửi xin ý kiến của các chuyên gia và thành viên Ban chỉ đảo về đề cương tài liệu; Chỉnh sửa và hoàn thiện đề cương chi tiết; Phê duyệt đề cương chi tiết tài liệu và dự toán kinh phí; Biên soạn, hiệu đính, hoàn thiện tài liệu: chuyên gia viết bài, hiệu đính hoàn thiện tài liệu; thẩm định nghiệm thu tài liệu; in ấn phát hành tài liệu.

Thời gian hoàn thành các nội dung trên từ tháng 5/2015 đến tháng 12/2016

Vụ Thư viện có nhiệm vụ: Xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt: Kế hoạch biên soạn tài liệu; đề cương chi tiết kèm theo dự toán kinh phí; biên soạn, hiệu đính; tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến việc xuất bản, phát hành tài liệu.

CN

Theo cinet.vn

View more random threads: