Lễ hội Âm nhạc điện tử năm 2014(Cinet)-Quyết định số 3274/ QĐ-BVHTTDL ngày 30/9 của Bộ VHTTDL về việc Đồng ý chủ trương cho phép Công ty TNHH Truyền thông An Thuận tổ chức Lễ hội Âm nhạc điện tử gắn với quảng bá du lịch quốc gia.

Theo đó, Bộ VHTTDL đồng ý về chủ trương cho phép Công ty TNHH Truyền thông An Thuận tổ chức Lễ hội Âm nhạc điện tử BSG “ Âm thanh sôi động” gắn với tuyên truyền quảng bá du lịch quốc gia.

Thời gian: Ngày 27/11/2015;

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Kinh phí: Công ty TNHH Truyền thông An Thuận chịu trạch nhiệm.

Bộ VHTTDL giao Cục Nghệ thuật biểu diễn thẩm định chương trình, cấp phép theo quy định hiện hành.

Giao Cục Hợp tác quốc tế quản lý, hướng dẫn nội dung quảng bá du lịch và các thủ tục liên quan đến yếu tố nước ngoài theo quy định hiện hành.

Công ty TNHH Truyền thông An Thuận thực hiện các thủ tục pháp lý tại địa phương theo quy định hiện hành.

CN

Theo cinet.vn

View more random threads: