(Cinet)- Văn bản số 4103/BVHTTDL-PC ngày 05/10/2015 của Bộ VHTTDL gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015.

Theo quy định tại Điều 8 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 09 tháng 11 hàng năm là “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 2788/BTP-PBGDPL ngày 03/8/2015 về việc hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2015, Bộ VHTTDL yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện các công việc sau đây:

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổ chức treo khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị mình; lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật phù hợp với hoạt động của cơ quan, đơn vị. Khẩu hiệu, nội dung và hình thức tổ chức theo hướng dẫn tại Công văn số 2788/BTP-PBGDPL ngày 03/8/2015 của Bộ Tư pháp.

2. Tổng cục Thể dục Thể thao, Tổng cục Du lịch, Ban Quản lý Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức ít nhất 01 hội nghị phổ biến hoặc 01 buổi nói chuyện chuyên đề pháp luật (các cơ quan, đơn vị khác lựa chọn hình thức phổ biến thích hợp) cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan về văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành thuộc lĩnh vực quản lý hoặc liên quan trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước như Luật phòng, chống tham nhũng, Luật Bảo hiểm xã hội, Bộ luật Lao động...

3. Văn phòng Bộ tổ chức treo khẩu hiệu theo hướng dẫn tại Công văn số 2788/BTP-PBGDPL tại trụ sở Bộ VHTTDL, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; tổ chức tuyên truyền về Ngày pháp luật trên cổng thông tin điện tử của Bộ.

4. Vụ Pháp chế là cơ quan tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ tổ chức các hoạt động thực hiện Ngày Pháp luật, có trách nhiệm làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Tổ chức phổ biến Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Tổ chức Chính phủ và một số văn bản luật khác tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ VHTTDL;

- Tổ chức phổ biến các văn bản mới ban hành về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình cho các cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý tại Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ về quá trình, kết quả thực hiện Ngày Pháp luật của Bộ.

5. Thời gian các cơ quan, đơn vị triển khai Ngày Pháp luật được tổ chức trong tuần lễ từ ngày 04/11/2015 đến ngày 10/11/2015, trong đó tổ chức cao điểm vào ngày 09/11/2015.

Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo việc tổ chức Ngày Pháp luật về Bộ VHTTDL (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 25/11/2015 để tổng họp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

CN

Theo cinet.vn

View more random threads: