Ảnh minh họa. (Ảnh: Hà Tuấn)(Cinet)- Quyết định số 3400/QĐ-BVHTTDL ngày 07/10 của Bộ VHTTDL về việc mở lớp Tập huấn bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân Iực cho đối tượng cán bộ quản lý các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.

Căn cứ Nghị định 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 2028A/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch điều chỉnh năm 2015 thực hiện 03 Đề án của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đồng thời xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Vụ Đào tạo tổ chức lớp Tập huấn bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đối tượng cán bộ quản lý các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ. Vụ Đào tạo phối hợp với Trường cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp chứng chỉ cho các học viên tham dự.

Thời gian tổ chức lớp học vào tháng 11 năm 2015 tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Kinh phí triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch điều chỉnh trích từ nguồn kinh phí thực hiện 03 Đề án năm 2015 chi tại Văn phòng Bộ.

T.HTheo cinet.vn

View more random threads: