Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)(Cinet)- Quyết định số 3423/QĐ-BVHTTDL ngày 09/10/2015 của Bộ VHTTDL về việc đón đoàn kịch Hàn Quốc vào Việt Nam biểu diễn.

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; đồng thời xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định cho phép Nhà hát Tuổi trẻ chủ trì, phối hợp với Trung tâm Giao lưu văn hóa Việt - Hàn đón đoàn kịch Theatre Company Ji Kum, Hàn Quốc gồm 08 nghệ sỹ vào Việt Nam biểu diễn vở kịch Hàn Quốc mang tên “Mùa hè năm ấy”.

Thời gian từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 10 năm 2015.

Đoàn kịch Theatre Company Ji Kum, Hàn Quốc chịu mọi chi phí liên quan.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

CN

Theo cinet.vn

View more random threads: