Vở rối “Hào quang từ quá khứ” của Nhà hát múa rối Thăng Long diễn mở màn

trong đêm khai mạc Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ 4. (Ảnh: HQ)(Cinet)- Quyết định số 3507/QĐ-BVHTTDL ngày 15/10/2015 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân trong dịp “Liên hoan Múa Rối quốc tế lần thứ IV - Hà Nội 2015”.

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 703/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, Nhà hát Múa Rối Việt Nam và các đơn vị có liên quan tổ chức “Liên hoan Múa Rối quốc tế lần thứ IV - Hà Nội 2015” vào trung tuần tháng 10 năm 2015 tại Hà Nội; đồng thời xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chịu chỉ đạo Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật và các đơn vị nghệ thuật trong nước và quốc tế tham dự “Liên hoan Múa Rối quốc tế lần thứ IV - Hà Nội 2015” biểu diễn phục vụ nhân dân các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và Hà Nam trong hai ngày 14 và 15 tháng 10 năm 2015.

Kinh phí thực hiện tích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2015 của Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T.HTheo cinet.vn

View more random threads: