Ảnh minh họa(Cinet)- Tờ trình số 203/TTr-BVHTTDL của Bộ VHTTDL gửi Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng về việc Ma két huy hiệu và ma két trang trí Hội trưòng tố chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thực hiện Công văn số 46-CV/TBTCPV ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII về việc báo cáo tình hình triển khai công tác phục vụ Đại hội XII của Đảng, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch kính trình Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội mẫu phác thảo huy hiệu và makét trang trí phục vụ Đại hội XII

Về mẫu huy hiệu của đại biểu chính thức:

Huy hiệu đại biểu tại Đại hội XI của Đảng có hình lá cờ bay, có gù, kích thước 3,15cm X 2cm. Chuẩn bị cho mẫu huy hiệu đại biểu Đại hội XII, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị 03 phương án.

Phương án 1 : Huy hiệu được thiết kế trên cơ sở huy hiệu của Đại hội XI. Lá cờ bay nằm ngang, chỉ thay số XI là XII, kích thước 2,5 cm X l,7cm.

Phương án 2: Huy hiệu được thiết kế trên cơ sở huy hiệu Đại hội XI, có thêm cành tùng tượng trưng cho chiến thắng, kích thước 3cm X 2,3cm.

Phương án 3: Huy hiệu được thiết kế theo chiều lá cờ bay đứng, có thêm 2 cành tùng 2 bên tượng trưng cho chiến thắng, kích thước 2,3cm X 3cm.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất Phương án 1.

Về mẫu huy hiệu của khách mời:

Huy hiệu của khách mời dự Đại hội XI của Đảng là hình tròn, đường kính 2,5 cm.

Chuẩn bị cho mẫu huy hiệu đại biểu Đại hội XII, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất Huy hiệu được thiết kế trên cơ sở huy hiệu Đại hội XI. Huy hiệu được thiết kế theo hình tròn trên nền tia sang tỏa ra từ trung tâm hình búa liềm,kích thước 2,3 cm.

Ngoài ra, Bộ VHTTDL cũng kính trình Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng ma két trang trí Đại hội XII, gồm các nội dung: thuyết minh, Trang trí bên ngoài Hội trường, trang trí bên trong sảnh, khu vực hội trường.

CN

Theo cinet.vn

View more random threads: