Ảnh minh họa. Nguồn: internet(Cinet)- Quyết định số 3578/QĐ-BVHTTDL ngày 21/10/2015 của Bộ VHTTDL về việc thành lập Ban Tổ chức Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Theo đó, Ban Tổ chức do ông Lâm Văn Khang, Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo là Trưởng Ban; Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng ban Ban Phong trào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ông Nguyễn Đình Lợi, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là Phó Trưởng Ban.

từ ngày 15 đến ngày 23/11/2015 tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.

Ban Tổ chức có nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo Kế hoạch đã được phê duyệt, theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo; Trưởng Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức, điều hành chung các hoạt động của Ban Tổ chức, thành lập các Tiểu ban chuyên môn và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức; Ban Tổ chức được sử dụng con dấu của Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam để chỉ đạo, điều hành công việc.

Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức trích từ kinh phí tổ chức Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, trong dự toán được duyệt theo quy định. Ban Tổ chức Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

CNTheo cinet.vn

View more random threads: