Diễn biến câu chuyện phim bao gồm các sự kiện lớn của cách mạng Việt Nam

thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám. (Hình ảnh cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn)(Cinet)- Quyết định số 3573/QĐ-BVHTTDL ngày 21/10/2015 của Bộ VHTTDL phê duyệt giá sản xuất phim truyện video “Ý chí độc lập” Nhà nước đặt hàng từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2015 do Hãng phim Hội Nhà văn Việt Nam thực hiện.

Căn cứ Quyết định số 4118/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ VHTTDL về việc đưa kịch bản phim truyện video “Ý chí độc lập” vào kế hoạch sản xuất phim từ nguồn ngân sách nhà nước 2014- 2015; Quyết định số 1207/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính về đơn giá tối đa Nhà nước đặt hàng sản xuất phim truyện video “Ý chí độc lập”, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định phê duyệt giá sản xuất phim truyện video “Ý chí độc lập”, độ dài 19 tập, thời lượng 45 phút/tập do Nhà nước đặt hàng (Bộ VHTTDL giao Cục Điện ảnh làm đại diện chủ đầu tư) hãng phim Hội Nhà văn Việt Nam thực hiện sản xuất là 28.484.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ, bốn trăm tám mươi bốn triệu đồng chẵn). Nguồn kinh phí thực hiện đặt hàng sản xuất phim từ nguồn chi trợ giá của ngân sách trung ương năm 2015 giao bổ sung kinh phí năm 2015 cho Bộ VHTTDL.

Mức giá đặt hàng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 5% và tiền trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh quy định tại Nghị định số 21/2015/NĐ- CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác và theo các quy định hiện hành của pháp luật về chi trả tiền nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh.

Giám đốc Hãng phim Hội Nhà văn Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo đoàn làm phim tổ chức thực hiện sản xuất phim nghiêm túc, có hiệu quả; không vượt mức giá Nhà nước đặt hàng sản xuất bộ phim truyện video “Ý chí độc lập”; theo đúng Hợp đồng sản xuất phim có sử dụng ngân sách nhà nước giữa chủ đầu tư (Cục Điện ảnh) và Hãng phim Hội Nhà văn Việt Nam để phim đạt chất lượng về nghệ thuật, kỹ thuật và đúng tiến độ sản xuất phục vụ nhiệm vụ chính trị đã được phê duyệt tại Quyết định số 4118/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ VHTTDL về việc đưa kịch bản phim truyện video “Ý chí độc lập” vào kế hoạch sản xuất phim từ nguồn ngân sách nhà nước 2014-2015.

T.HTheo cinet.vn

View more random threads: