Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)(Cinet)- Quyết định số 3571/QĐ-BVHTTDL ngày 21/10/2015 của Bộ VHTTDL về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị Sơ kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, các văn bản, đề án về công tác gia đình giai đoạn 2011-2015 và Tổng kết Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2015.

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 4289/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác năm 2015; Kế hoạch số 3532/KH-BVHTTDL ngày 27 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị Sơ kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, các văn bản, đề án về công tác gia đình giai đoạn 2011-2015 và Tổng kết Kế hoạch hành động phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2015.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội nghị sơ kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, các văn bản, đề án về công tác gia đình giai đoạn 2011-2015 và Tổng kết Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2015 (gọi tắt là Ban Tổ chức Hội nghị).

Theo đó, Ban Tổ chức Hội nghị khu vực phía Bắc gồm 07 thành viên do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái làm Trưởng ban và bà Trần Tuyết Ánh, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Phó Trưởng ban.

Ban Tổ chức Hội nghị khu vực phía Nam gồm 11 thành viên do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái làm Trưởng ban và ông Trần Thanh Liêm, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đồng Trưởng ban.

Ban Tổ chức Hội nghị có nhiệm vụ chỉ đạo, triển khai các hoạt động tổ chức Hội nghị theo Kế hoạch và tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

T.HTheo cinet.vn

View more random threads: