Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)(Cinet)- Kế hoạch số 4401/KH-BVHTTDL ngày 26/10/2015 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo sơ kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, các văn bản, đề án về công tác gia đình giai đoạn 2011-2015 và Tổng kết Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2015.

Mục đích tổ chức Hội nghị - Hội thảo nhằm đánh giá tình hình thực hiện các văn bản, đề án về công tác gia đình đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành, phê duyệt để từ đó phát huy những kết quả đạt được, nhận diện, phân tích những nguyên nhân hạn chế, yếu kém trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện để đưa ra các giải pháp làm tốt hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Hội nghị - Hội thảo sẽ tập trung vào các nội dung sau:

- Sơ kết đánh giá tình hình thực hiện các văn bản, đề án do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành, phê duyệt, bao gồm: Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 04/12/2012; Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình.

- Sơ kết, tổng kết các văn bản, đề án do Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành, phê duyệt, bao gồm: Quyết định số 4415/QĐ-BVHTTDL ngày 16/10/2008; Quyết định số 3391/QĐ-BVHTTDL ngày 01/10/2009; Kế hoạch số 3110/KH-BVHTTDL ngày 27/9/2011.

- Dự kiến chương trình Hội nghị - Hội thảo:

Sơ kết đánh giá tình hình thực hiện các văn bản, đề án do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành, phê duyệt: Trình bày báo cáo Sơ kết đánh giá tình hình thực hiện các văn bản, đề án do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành, phê duyệt; Tham luận của đại biểu; Mời Lãnh đạo Chính phủ phát biểu chỉ đạo.

Sơ kết, tổng kết các văn bản, đề án do Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành, phê duyệt: Báo cáo sơ kết, tổng kết các văn bản, đề án do Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành, phê duyệt; Tham luận của đại biểu; Tổ chức khen thưởng, các cá nhân, tập thể có quá trình đóng góp và lập thành tích xuất sắc nhất trong thực hiện Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình của Bộ VHTTDL giai đoạn 2008-2015.

Ở phía Bắc, Hội nghị - Hội thảo sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong 02 ngày 11-12/11/2015 với 380 đại biểu (dự kiến); ở phía Nam, Hội nghị - Hội thảo sẽ được tổ chức tại Bình Dương trong 02 ngày 17-18/11/2015 với 360 đại biểu.

T.HTheo cinet.vn

View more random threads: