Ảnh minh họa(Cinet)- Kế hoạch số 4377 /KH-BVHTTDL ngày 26/10 của Bộ VHTTDL về việc Biên soạn và xuất bản sách “Văn bản pháp quy về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình - Năm 2013-2014”(Tập XI).

Theo đó, tên sách: “Văn bản pháp quy về văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình - Năm 2013-2014” (Tập XI)

Nội dung sách: Tập hợp các văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng ban hành thuộc lĩnh yực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong hai năm 2013-2014.

Việc xuất bản cuốn sách “Vãn bản pháp quy về văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình - Năm 2013-2014” (Tập XI) là kết quả của hoạt động rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật, phục vụ công tác quản lý và áp dụng pháp luật của ngành văn hoá, thể thao và du lịch.

Cuốn sách này là loại tài liệu được sử dụng hiệu quả trong công tác phổ biến pháp luật. Đồng thời, cuốn sách “Văn bản pháp quy về văn hoả, thể thao, du lịch và gia đình - Năm 2013-2014 ” (Tập XI) tập hợp nhằm mục đích tra cứu, tìm hiểu các văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng ban hành thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong hai năm 2013 - 2014, tiếp theo các tập từ I đến X đã xuất bản trong những năm qua.

Tổng số lượng in và phân phối: dự kiến là 800 cuốn.

CNTheo cinet.vn

View more random threads: