Ảnh mang tính chất minh họa (nguồn: internet)(Cinet)- Văn bản số 3668/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo triển khai kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016.

Theo đó, Bộ VHTTDL giao Vụ Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị- Hội thảo. Thời gian tổ chức vào tháng 11 năm 2015.

Hội nghị - Hội thảo triển khai kế hoạch đào tạo nhằm mục đích đánh giá toàn diện công tác đào tạo năm học 2014-2015 và triển khai kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016 theo các chuyên đề chuyên sâu; rà soát việc thực hiện Kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại Hội nghị triển khai công tác đào tạo khối các Trường Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch trực thuộc Bộ năm học 2015-2016; phổ biến nhiệm vụ năm học 2015-2016.

Thành phần tham gia gồm có: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục đại học); Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Đào tạo, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch Tài chính; Cục Hợp tác quốc tế; Vụ Thi đua khen thưởng); các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch.

Hội nghị - Hội thảo tập trung đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch theo các chuyên đề: công tác tuyển sinh năm học 2015-2016, thực trạng và giải pháp; công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giáo viên, giảng viên; công tác biên soạn chương trình, giáo trình đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tiễn; công tác thành lập Hội đồng Nhà trường và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng; Công tác quản lý học sinh, sinh viên.

Ban Tổ chức Hội nghị - Hội thảo gồm 10 thành viên, trong đó Trưởng ban là ông Đào Mạnh Hùng – Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ VHTTDL cùng 4 Phó Trưởng ban và 5 ủy viên.

Thời lượng dự kiến của Hội nghị - Hội thảo là 3 ngày, tại địa điểm Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

CNTheo cinet.vn

View more random threads: