Một phần của hành cung Lỗ Giang đã được Trung tâm nghiên cứu Kinh Thành

tổ chức khai quật. Ảnh: internet(Cinet)- Quyết định số 3804/QĐ-BVHTTDL ngày 03/11/2015 của Bộ VHTTDL về việc khai quật khảo cổ tại hành cung Lỗ Giang.

Theo đó, Bộ VHTTDL cho phép Bảo tàng tỉnh Thái Bình phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành khai quật tại hành cung Lỗ Giang thuộc xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình trong thời gian từ ngày 05/11/2015 đến ngày 15/01/2016 trên diện tích 600m2. Chủ trì khai quật là ông Lê Đình Ngọc, Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành.

Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu được trong quá trình thăm dò, khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Thái Bình để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Thái Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt khai quật chậm nhất 03 (ba) tháng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình và Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.

CNTheo cinet.vn

View more random threads: