Hát xoan Phú Thọ (Ảnh: Internet)(Cinet)- Văn bản số 4633/BVHTTDL-DSVH ngày 06/11 của Bộ VHTTDL gửi UBND tỉnh Phú Thọ về việc Báo cáo quốc gia về tình hình bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể Hát Xoan Phú Thọ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 4437/UBND-VX1 ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc nộp hồ sơ và giúp đỡ đề nghị UNESCO xem xét, ghi nhận di sản Hát Xoan Phú Thọ ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp và tiến tới đề nghị đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sau khi nghiên cứu , Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Về cơ bản, Báo cáo đã được bổ sung, chỉnh sửa theo Công văn góp ý số 4315/BVHTTDL-DSVH ngày 21/10/2015. Tuy nhiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số nội dung:

Đối với yêu cầu đề nghị UNESCO xem xét, ghi nhận di sản Hát Xoan Phú Thọ ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp và ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, tại Khoản 38, Mục 1.10 của Hướng dẫn thực hiện Công ước 2003 của UNESCO đã hướng dẫn cụ thể.

Do đó, trong khuôn khổ Báo cáo này, chỉ thể hiện những nội dung đúng như Mẫu Báo cáo của UNESCO. Việc làm hồ sơ theo quy định tại Khoản 3 8, Mục 1.10 nêu trên sẽ xem xét sau khi nhận được đánh giá của Ủy ban Liên Chính phủ về Báo cáo này. Do đó, đoạn cuối cùng của mục A6 cần biên tập lại để có thể đưa sang thay thế đoạn cuối của mục B.3e với nội dung: “Chính quyền địa phương và cộng đồng chủ thể, các nghệ nhân mong muốn Ủy ban liên chính phủ ghi nhận nỗ lực bảo tồn trong thời gian vừa qua và xem xét để thời gian tới được làm hồ sơ đệ trình đưa Hát Xoan từ Danh sách di sản văn hóa phỉ vật thể cần bảo vệ khẩn cấp sang Danh sách di sản văn hóa phỉ vật thể đại diện của nhân loại

Tên của di sản tại Báo cáo chưa đúng với tên di sản được UNESCO ghi danh năm 2011 (bản tiếng Anh).

Thông tin tiếng Anh và tiếng Việt chưa trùng khớp (Mục A.7.).

Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh sửa và hoàn thiện Báo cáo theo góp ý để Bộ ký duyệt trước ngày 30/11.

CNTheo cinet.vn

View more random threads: