Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội. (Ảnh: báo HNM)(Cinet)- Quyết định số 3888/QĐ-BVHTTDL ngày 10/11/2015 của Bộ VHTTDL cho phép Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đón chuyên gia Hoa Kỳ vào Việt Nam giảng dạy và biểu diễn.

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy chế hoạt động đối ngoại và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho phép Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đón Nhạc trưởng Tom Zeller, quốc tịch Hoa Kỳ sang huấn luyện, luyện tập và biểu diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Thời gian luyện tập từ ngày 09 đến ngày 23 tháng 11 năm 2015.

Thời gian biểu diễn ngày 21 tháng 11 năm 2015 tại Phòng Hoà nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam chịu chi phí luyện tập biểu diễn cho Dàn nhạc Giao hưởng, tổ chức phục vụ chương trình biểu diễn, kinh phí đi lại của nghệ sỹ tại Hà Nội… từ nguồn ngân sách 2015 của Học viện.

T.HTheo cinet.vn

View more random threads: