Ảnh minh họa(Cinet)- Quyết định số 3925/QĐ-BVHTTDL ngày 12/11 của Bộ VHTTDL về việc Phê duyệt Đề án tổ chức Tuyên truyền cổ động chính trị, văn hóa cơ sở giai đoạn 2016-2020.

Nội dung tuyên truyền

Văn bản Hướng dẫn công tác tuyên truyền theo chủ đề, nội dung nhiệm vụ và khẩu hiệu tuyên truyền, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, ngày kỷ niệm quốc tế, các nhiệm vụ chính trị theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương để chỉ đạo công tác tuyên truyền.

Các chỉ thị, văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn về công tác tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

Các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - văn hóa xã hội của đất nước.

Hình thức tuyên truyền:

Tài liệu tuyên truyền; Biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, ngày lễ, kỷ niệm; Tổ chức phát động thi sáng tác tranh cổ động; In, phát hành mẫu tranh cổ động, đĩa DVD tranh cổ động ; In, phát hành, khẩu hiệu tuyên truyền, sách tuyển tập tranh cổ động.

Tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền cổ động các cán bộ làm công tác tuyên truyền cổ động ở cơ sở; Tổ chức trưng bày triển lãm tranh cổ động tấm lớn; Xây dựng chương trình văn nghệ cổ động,c a khúc cách mạng.

CNTheo cinet.vn

View more random threads: