Thêm một hãng bia vào việt nam, đất nước chúng ta mỗi ngày là một lễ hội bia.