Ảnh minh họa. Nguồn: internet(Cinet)- Ngày 6/10, tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra cuộc họp báo cáo dự thảo Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh và lễ hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, dự thảo Quy định nêu trên gồm 3 chương, 16 điều quy định rõ việc phân cấp quản lý di tích, lễ hội từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố; thành lập bộ máy quản lý di tích; các nguyên tắc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; tổ chức các hoạt động nghi lễ, lễ hội. Dự thảo cũng nêu rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong việc thực hiện quản lý các di tích, lễ hội.

Mục tiêu của dự thảo Quy định nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, lễ hội. Bảo đảm giữ gìn tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích, các giá trị của di tích, lễ hội. Thành lập, củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý di tích các cấp. Phân rõ trách nhiệm của các cấp, ngành, quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích, lễ hội phù hợp với cấp độ, giá trị và quy mô của di tích, lễ hội. Thực hiện tốt việc xã hội hoá trong quản lý di tích, lễ hội.

Nội dung Dự thảo Quy định đề cập cụ thể việc phân cấp quản lý theo cấp tỉnh, cấp huyện đối với hệ thống các di tích, danh lam thắng cảnh và lễ hội trên địa bàn tỉnh; việc thành lập bộ máy quản lý di tích cụ thể đối với các di tích được xếp hạng, công nhận từ di tích cấp quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh, di tích đã được kiểm kê, phân loại cho đến di tích do các ngành, đơn vị, tổ chức quản lý; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của ban quản lý di tích; nguyên tắc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; tổ chức các hoạt động nghi lễ, lễ hội và tuyên truyền tại các di tích; kinh phí bảo vệ, đầu tư tôn tạo di tích và một số nội dung về quản lý đất đai đối với các di tích.

Trên địa bàn bàn tỉnh hiện nay có hơn 600 di tích được xếp hạng, hơn 50 lễ hội truyền thống. Công tác quản lý các di tích, lễ hội này cũng được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, đạt nhiều kết quả ghi nhận và được đánh giá là địa phương có nhiều sáng kiến, thành tích.

Việc hoàn thành các công cụ quản lý và ban hành Quy định trên sẽ hướng tới đưa hoạt động quản lý di tích, danh thắng và lễ hội ngày càng đi vào nề nếp.

CNTheo cinet.vn

View more random threads: