Vững vàng trên mặt trận chính trị


Năm 2012 cũng là năm đã diễn ra nhiều sự kiện chính trị, pháp lý quan trọng như: Tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội Trung ương IV; Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiến hành các hoạt động sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992... Tình hình trên đã có tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, tổ chức và hoạt động của các cấp hội và hội viên HLGVN.


Xác định tư tưởng chính trị rõ ràng, HLGVN đã kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng và triển khai các chương trình hành động thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo chức năng, nhiệm vụ của Hội. Qua đó, vị trí, vai trò và uy tín của Hội tiếp tục được phát huy, được Đảng, Chính phủ và xã hội tin tưởng, quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi. Tại buổi làm việc với lãnh đạo HLGVN ngày 16/7/2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng khẳng định, hoạt động của HLGVN đã góp phần tích cực vào thành tựu xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.


Chính phủ sẽ hỗ trợ HLGVN (tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp đặc thù) làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình. Thủ tướng mong muốn HLGVN tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương nhằm đóng góp nhiều hơn nữa vào công tác xây dựng pháp luật; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; công tác phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của Tổ quốc, nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế...


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, ngày 14/12/2012, HLGVN đã phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức Tổng kết 11 năm thực hiện Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của HLGVN.


Đối với công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành TW Đảng về 'Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay', Đảng đoàn, Đảng ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội cũng như ở các cấp hội đã thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm theo nội dung, tinh thần của Nghị quyết.


Đồng thời tổ chức đánh giá, góp ý kiến về sự lãnh đạo của tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên Đảng đoàn HLGVN theo tinh thần của Nghị quyết.


Trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Trung ương HLGVN đã xây dựng kế hoạch và chương trình hành động, cụ thể hóa 5 tiêu chuẩn đạo đức của người luật gia, đó là: Giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; trung thành với Đảng, với Tổ quốc và dân tộc; Tận tụy với nghề; Vì dân, vì công lý.


Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Phạm Quốc Anh tặng hoa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Hội Luật gia Việt Nam ngày 16/7/2012.


Trong năm 2012, tình hình tư tưởng chính trị trong toàn Hội vững vàng, ổn định, cán bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của các cấp ủy, tổ chức đảng, của Đảng đoàn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội; Chế độ thông tin, báo cáo tiếp tục được củng cố và được
các cấp Hội, đơn vị và chi hội trực thuộc Trung ương Hội nghiêm chỉnh thực hiện. Chất lượng báo cáo của các cấp Hội đã được cải thiện đáng kể cả về nội dung và hình thức...


Nâng cao năng lực xây dựng chính sách, pháp luật


Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà Nước về nghiên cứu, góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992, theo sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và đề nghị của các cơ quan chủ trì soạn thảo, HLGVN đã cử đại diện của Hội tham gia Ủy ban sửa đổi Hiến pháp 1992; tham gia Ban soạn thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi; tham gia Ban soạn thảo, tổ biên tập Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều Luật Luật sư; tham gia Ban soạn thảo và Tổ biên tập dự án Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (sửa đổi); tham gia ban thư ký Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; tham gia Ban soạn thảo và Tổ Biên tập Luật Hòa giải, dự án Luật ban hành quyết định hành chính...


Nhằm góp phần đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của nước ta trên khu vực Biển Đông, được sự đồng ý của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ngày 19-20/11/2012, HLGVN đã phối hợp với Học viện Ngoại giao tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ tư với chủ đề Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực. Trước đó, 28/6/2012, HLGVN đã ra Tuyên bố cực lực phản đối và yêu cầu phía Trung Quốc
hủy bỏ ngay việc mời thầu sai trái 9 lô dầu khí trên Biển Đông, tuân thủ nghiêm túc Công ước Luật Biển năm 1982 cũng như luật pháp quốc tế liên quan, thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết được nêu trong tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông.


HLGVN tiếp tục tăng cường công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng chính sách, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và các đối tượng đặc thù khác như người chưa thành niên, phạm nhân, đối tượng bị nhiễm HIV...


Hoàn thiện Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời chủ động tổ chức quán triệt và triển khai ngay sau khi đề án được phê duyệt. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật dưới nhiều hình thức phong phú, hiệu quả trong phạm vi và quy mô phù hợp với từng cấp Hội.


Tăng cường triển khai các cuộc tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ nhằm củng cố chất lượng và tăng cường đội ngũ báo cáo viên pháp luật. Hội cũng chỉ đạo và thực hiện tốt các hoạt động nghiên cứu, phản biện, góp ý kiến đối với các đề án, chương trình về đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp nói riêng và của các cơ quan trong hệ thống chính trị nói chung...


Song song đó, HLGVN luôn thực hiện tốt vai trò của Hội trong các tổ chức luật gia quốc tế và khu vực, là Ủy viên ban thường vụ HLG dân chủ quốc tế (IADL) và là thành viên tích cực của Hiệp hội Luật gia các nước Đông Nam Á (ALA). Duy trì và tăng cường hợp tác với các tổ chức Hội Luật gia của các nước và các tổ chức quốc tế mà Hội đã thiết lập được quan hệ như: Hội Luật gia Liên bang Nga, Hội Luật học Trung Quốc, Hội Luật gia Ukraina, Tổ chức UNDP, Danida (Đan Mạch), Sida (Thụy Điển)...


Tổ chức thực hiện tốt các chương trình, các dự án hợp tác quốc tế đã ký kết; tăng cường các cuộc tiếp xúc, đàm phán với các đối tác quốc tế khác, để tranh thủ sự hợp tác, giúp đỡ, tăng cường nguồn lực cho việc nâng cao năng lực cũng như việc triển khai các hoạt động chuyên môn của Hội.


Trong năm 2012, Trung ương Hội đã tổ chức 7 cuộc hội thảo khoa học góp ý kiến xây dựng các dự thảo Luật, Pháp lệnh, các văn bản quy phạm pháp luật và các đề án có liên quan... Các cấp hội địa phương đã thực hiện tốt công tác tư vấn, phản biện và góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật được các cơ quan chuyên môn đánh giá cao. Điển hình là Hội Luật gia các tỉnh: Hải Phòng, Đà Nẵng, Hậu Giang, Thừa Thiên Huế...


...Đặc biệt, việc ký kết thỏa thuận phối hợp trong công tác tư vấn phản biện, tham gia xây dựng pháp luật giữa Hội Luật gia các cấp với đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và chính quyền các địa phương tiếp tục được duy trì và mở rộng ra nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ Hội viên tiếp tục được nâng cao thông qua các cuộc tập huấn, hội thảo khoa học do các tổ chức trong nước và nước ngoài tài trợ...


Không ngừng đổi mới và lớn mạnh


Hiện nay, HLGVN có 46.000 hội viên với 63 HLG gia tỉnh, thành trực thuộc T.W, 408 HLG gia quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và 52 chi hội trực thuộc T.W Hội. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 12 về công tác kiện toàn tổ chức Hội trong giai đoạn hiện nay, trong quý IV/2012, Thường trực lãnh đạo Hội đã họp và ra quyết định về việc kiện toàn lại các ban chuyên môn trực thuộc HLGVN, theo đó cơ cấu tổ chức của Trung ương HLGVN hiện nay bao gồm: Văn phòng Trung ương HLGVN;
Ban Nghiên cứu, tuyên truyền và phổ biến pháp luật; Ban Tổ chức- kiểm tra, Ban đối ngoại và quan hệ quốc tế và Ban tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý. Tiếp tục củng cố và kiện toàn bộ máy tổ chức, cơ chế hoạt động của các cơ quan ngôn luận trực thuộc HLGVN như báo Đời sống và Pháp luật, tạp chí Pháp Lý, tạp chí Pháp luật và Phát triển, Nhà xuất bản Hồng Đức đảm bảo nâng cao chất lượng và hiệu quả để đáp
ứng yêu cầu công việc.


Để đáp ứng cho mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực pháp luật và kinh tế khu vực ASEAN, đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế về lĩnh vực pháp luật, kinh tế, Chủ tịch HLGVN Phạm Quốc Anh quyết định thành lập Viện Nghiên cứu pháp luật và Kinh tế ASEAN và bổ nhiệm GS.TS Lê Hồng Hạnh - nguyên ủy viên Ban Thường vụ Trung ương HLGVN khóa X giữ chức Viện trưởng. Ban Thường vụ Trung ương HLGVN đã nhất trí bầu PGS.TS. Chu Hồng Thanh - Vụ trưởng vụ Pháp chế, Bộ GD&ĐT đảm
nhiệm vị trí Phó Tổng thư ký HLGVN.


Xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 của HLGVN là tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Hội, xây dựng và thực hiện các chương trình hành động cụ thể của các cấp Hội...


Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai Kế hoạch số 29/KH-ĐĐHLVN, ngày 09/6/2012 của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam về việc thực hiện Kết luận 19 của Ban Bí thư về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 56 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác HLGVN; và Kế hoạch số 318 ngày 23/8/2012 của HLGVN về việc thực hiện thông báo số 270 ngày 26/7/2012 của Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ thông báo về Kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với HLGVN ngày 16/7/2012.


...Tăng cường công tác thông tin hai chiều giữa Trung ương Hội và các cấp hội giúp kịp thời quán triệt các quan điểm, Nghị quyết của Đảng đoàn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực lãnh đạo Trung ương Hội đến các cấp hội và kịp thời phản ánh tình hình hoạt động của các cấp hội, tạo điều kiện cho sự thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp hội và hội viên.


Đồng thời, Hội cũng phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước trong toàn Hội; xây dựng và ban hành kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2013 ngay từ đầu năm để công tác thi đua khen thưởng và giao ban cụm được thực hiện ngày càng hiệu quả hơn nữa.


Tiếp tục phối hợp với Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành và địa phương, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Chỉ thị mới của Thủ tướng Chính phủ (để thay thế Chỉ thị 06-Ct/TTg của Thủ tướng Chính phủ) trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Chủ động, kịp thời quán triệt và triển khai Chỉ thị mới của Thủ tướng ngay sau khi chỉ thị được ban hành... Thực hiện tốt vai trò của Hội trong các tổ chức luật gia quốc tế và khu vực.


Thực hiện tốt vai trò của Hội trong các tổ chức Luật gia quốc tế và khu vực, là Ủy viên ban thường vụ Hội Luật gia dân chủ quốc tế (IADL) và là thành viên tích cực của Hiệp hội Luật gia các nước Đông Nam Á (ALA). Duy trì và tăng cường hợp tác với các tổ chức Hội Luật gia của các nước và các tổ chức quốc tế mà Hội đã thiết lập được quan hệ như: Hội Luật gia Liên bang Nga, Hội Luật học Trung Quốc, Hội Luật gia Ukraina, Tổ chức UNDP, Danida (Đan Mạch), Sida (Thụy Điển),Viện KAS(Đức), CARE, UNDP,
Quỹ Rosa Luxemburg (CHLB Đức)...


P.V


Theo nguoiduatin.vn