<div style="text-align: justify;">
<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-right: 14px; margin-top: 2px; margin-bottom:10px">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="/userfiles/image/2016/tb.jpg" style="width: 350px; height: 233px;" /></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; "><span style="">(Ảnh minh họa: Internet)</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(Cinet)- Quyết định số 1739/QĐ-BVHTTDL ngày 16/5/2016 của Bộ VHTTDL về việc thành lập Ban Tổ chức Ngày Hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII, năm 2016 tại tỉnh Lào Cai.<br />
Theo đó, căn cứ Quyết định số 103/QĐ-BVHTTDL, ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày Hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII, năm 2016 tại tỉnh Lào Cai; công văn cử thành viên tham gia Ban tổ chức Ngày Hội của các đơn vị tham gia; đồng thời xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định thành lập Ban Tổ chức Ngày Hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII, năm 2016 tại tỉnh Lào Cai gồm 19 thành viên.<br />
Trong đó, ông Nguyễn Hữu Thể, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai làm Trưởng ban; ông Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Phó Trưởng ban; bà Nguyễn Thị Tố Uyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai - Phó trưởng ban thường trực; bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó trưởng ban.<br />
Ban Tổ chức Ngày hội có nhiệm vụ: Xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung kế hoạch tổ chức Ngày Hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII, năm 2016 tại tỉnh Lào Cai. Trưởng Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức, điều hành chung các hoạt động của Ban Tổ chức và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức. Các thành viên tham gia Ban Tố chức có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp thực hiện, hoàn thành tốt kế hoạch tổ chức Ngày hội.<br />
Ban Tổ chức Ngày Hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII, năm 2016 tại tỉnh Lào Cai tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.<br />
<span style="">T.H</span><br />
&nbsp;</div>

Theo cinet.vn

View more random threads: