<div style="text-align: justify;">
<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-right: 14px; margin-top: 2px; margin-bottom:10px">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(Cinet)- Quyết định số 1295/QĐ-BVHTTDL ngày 04/04/2016 của Bộ VHTTDL về việc thực hiện Chương trình nghệ thuật Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.<br>
Theo đó, căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; căn cứ Hướng dẫn số 169-HĐ/BTGTW ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; đồng thời xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.<br>
Bộ trưởng Bộ VHTTDL giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật ở Trung ương, Quân đội và địa phương tổ chức thực hiện chương trình nghệ thuật Chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, vào ngày 21 tháng 5 năm 2016, tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám Hà Nội.<br>
Được biết, kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho việc thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.<br>
<span style="">T.H</span><br>
</div>

Theo cinet.vn

View more random threads: