<div style="text-align: justify;">
<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-right: 14px; margin-top: 2px; margin-bottom:10px">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; "><span style="">Ảnh minh họa (nguồn: internet)</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(Cinet)- Quyết định số 1205/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 29 tháng 3 năm 2016 về việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, quảng bá “Truyện Kiều” của Đại thi hào Nguyễn Du.<br>
Theo đó, Bộ VHTTDL giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án. Thời gian thực hiện từ năm 2016 - 2017.<br>
Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du là một tác phẩm văn học thơ kiệt xuất mang lại những giá trị hiện thực và nhân đạo vô cùng to lớn.<br>
Đề án tuyên truyền, quảng bá “Truyện Kiều” được thực hiện thông qua các loại hình nghệ thuật biểu diễn, đặc biệt là các loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam đã được UNESCO công nhận di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, các tác phẩm nghệ thuật sẽ được các tác gia, soạn giả phóng tác, đặt lời, chuyển thể dựa trên các làn điệu dân ca, các hoạt động diễn xướng dân gian và các trò diễn múa rối dân gian được lấy nguyên bản từ nội dung Truyện Kiều. Song song với các hoạt động trên, Truyện Kiều còn được giới thiệu bằng các hình thức khác như: triển lãm sách, thư pháp, xuất bản, phổ biến các bản ghi âm, ghi hình các loại hình nghệ thuật biểu diễn dựa trên nội dung tác phẩm này.<br>
Đây là lần đầu tiên kiệt tác Truyện Kiều của Nguyễn Du được tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức thể hiện với những góc nhìn mới qua việc sử dụng một cách đa dạng hóa việc hiểu tác phẩm cũng như phương thức lưu truyền, quảng bá di sản của Nguyễn Du trong thời kỳ đổi mới. Đây còn là hoạt động góp phần giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước; tích cực bảo tồn, phát huy, khai thác các giá trị di sản, tôn vinh lịch sử văn hóa dân tộc, tinh hoa văn học cổ điển Việt Nam.<br>
Kinh phí thực hiện Đề án được trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Cục Nghệ thuật biểu diễn.<br>
<span style="">Đ.Hằng</span><br>
</div>

Theo cinet.vn

View more random threads: