<div style="text-align: justify;">
<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-right: 14px; margin-top: 2px; margin-bottom:10px">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(Cinet)- Quyết định số 1146/QĐ-BVHTTDL ngày 29/3 của Bộ VHTTDL về việc thành lập Ban Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam năm 2016.<br>
Theo đó, căn cứ Kế hoạch số 769/KH-BVHTTDL ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam năm 2016; căn cứ Công văn cử thành viên tham gia Ban Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam; đồng thời xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc.<br>
Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định thành lập Ban Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam năm 2016 gồm 17 thành viên do ông Lâm Văn Khang, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng Ban Tổ chức.<br>
Ban Tổ chức có nhiệm vụ: Tổ chức thực các hoạt động chào mừng Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) theo Kế hoạch đã được phê duyệt. Trưởng Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức, điều hành chung các hoạt động của Ban Tổ chức, thành lập các Tiểu ban chuyên môn và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức. Các thành viên và các Tiểu ban có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công; phối hợp hoàn thành tốt các hoạt động chào mừng Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4). Ban Tổ chức được sử dụng con dấu của Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam để chỉ đạo, điều hành công việc.<br>
Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức trích từ kinh phí tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), trong dự toán được duyệt.<br>
Ban Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.<br>
<span style="">T.H</span><br>
</div>

Theo cinet.vn

View more random threads: