<div style="text-align: justify;">
<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-right: 14px; margin-top: 2px; margin-bottom:10px">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; "><span style="">Chùa trên núi Bà Đen. Ảnh: internet</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(Cinet)- Văn bản số 818/BVHTTDL-DSVH ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh.<br>
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 551/UBND-VX ngày 09/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đề nghị điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích núi Bà Đen thuộc xã Thạnh Tân và phường Ninh Sơn (thành phố Tây Ninh) và một phần xã Phan (huyện Dương Minh Châu), tỉnh Tây Ninh (kèm theo Biên bản và Bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau: Thống nhất với ranh giới điều chỉnh 5 điểm khu vực bảo vệ I và ranh giới khu vực bảo vệ II như Biên bản và Bản đồ gửi kèm Công văn số 551/UBND-VX. Tuy nhiên, để hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành chỉnh sửa, bổ sung Biên bản và Bản đồ, cụ thể như sau:<br>
Về tên: thống nhất tên Biên bản và Bản đồ là: Biên bản/Bản đồ điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Núi Bà Đen, xã Thạnh Tân và phường Ninh Sơn (thành phố Tây Ninh) và xã Phan (huyện Dương Minh Châu), tỉnh Tây Ninh.<br>
Ngoài ra, cần bổ sung lên Bản đồ: lớp đường đồng mức; ranh giới xã, phường; ký hiệu các điểm di tích, hang động; thể hiện thác, suối; Bổ sung toàn bộ các mốc tọa độ của khu vực bảo vệ II; Bổ sung khoanh vùng các điểm vào khu vực bảo vệ I gồm: khu vực đỉnh núi (như đề xuất tại Công văn số 2705/UBND-VX ngày 21/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh), các điểm căn cứ cách mạng tại Bản đồ khoanh vùng bảo vệ khi xếp hạng di tích năm 1989, các điểm có giá trị thẩm mỹ, đa dạng sinh học như ý kiến chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 4061/BVHTTDL-DSVH ngày 12/11/2014; Chỉnh sửa tọa độ Y mốc số 4 điểm Khu căn cứ Liên đội 7 trong Biên bản để thống nhất với tọa độ ghi trên Bản đồ; Phần Chú thích của Bản đồ không viết tắt KV I, KV II, cần viết đầy đủ thành: Khu vực bảo vệ I, Khu vực bảo vệ II; Bổ sung dấu xác nhận của Ủy ban nhân dân xã Phan, phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Dương Minh Châu vào Biên bản và Bản đồ; Bổ sung dấu xác nhận của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, đóng dấu giáp lai các trang của Biên bản.<br>
Sau khi Biên bản và Bản đồ được chỉnh sửa hoàn thiện, đề nghị gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Di sản văn hóa để lưu hồ sơ theo quy định.<br>
<span style="">Trịnh Thủy</span><br>
</div>

Theo cinet.vn

View more random threads: